QUY TRÌNH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN

  •  Cửa hàng tự giao hàng cho Khách hàng theo địa chỉ trong đơn đặt hàng hoặc thông qua Đơn vị vận chuyển do Timeplace chỉ định.
  • Trong trường hợp giao nhận thông qua đơn vị vận chuyển:

+ Đơn vị vận chuyển nhận thông tin nhận hàng từ Cửa hàng

+ Đơn vị vận chuyển đến Cửa hàng lấy hàng theo khung giờ đã quy định

+ Đơn vị vận chuyển tập kết hàng về kho của đơn vị và giao hàng cho Khách hàng

+ Đơn vị vận chuyển thu hộ tiền và nộp tiền về lại cho Timeplace theo hợp đồng đã ký giữa đơn vị vận chuyển và Timeplace sẽ xử lý khoản tiền thu hộ với Cửa hàng/Nhà phân phối thông qua hình thức cấn trừ công nợ.