QUY TRÌNH ĐỔI/TRẢ HÀNG

  • Khách hàng kiểm tra xác nhận đổi trả hàng ngay tại thời điểm giao nhận hàng hóa.
  • Cửa hàng  nhận hàng và đối chiếu với dữ liệu trên hệ thống.
  • Kiểm tra lại chất lượng sản phẩm.
  • Tái nhập kho với sản phẩm đã trả và thực hiện thanh toán lại tiền cho khách hàng cho khách hàng trả lại hàng
  • Tạo lại đơn hàng mới và xuất hàng mới cho khách hàng có nhu cầu đổi hàng.